User menu

Kalle Histore

Kalle har fra gammelt av vært kongens eiendom og hadde opprinnelig matrikkel no 1 i Vågan. Tidlig historie vet vi ikke mye om, men tufter viser at det har vært bosetting her i gammel tid.

I 1838 kjøpte Ole Røberg eiendommen for 500 Spesidaler. Svigersønnen Wilhelm Holst overtok størstedelen av gården i 1852. I 1875 var det duket for nytt eierskifte. Hågen Iversen ble sittende på Kalle som «Husfader, Gaardeier og Selveier», som det står på listene fra dette året. «Væreier» er det tilføyd på listene fra 1900.   

Brygga på Kalle var butikk med anløp av lokalbåt og ikke benyttet til mottak av fisk før ca 1950.

Det var i 1870-årene at hovedgården på Kalle ble bygd. Samtidig ble handelsbrygga med butikk og lager, postkontor og telegraf etablert. Mange rorbuer og hjellbruk ble satt opp, og etter hvert kom det til nothjell og trandamperi. Hovedgården, brygga og noen rorbuer står fortsatt.

 


Maleri av Kalle anno 1890 (Sverre Mentzoni Lund)

 

Pollen mellom Kalle og Hopen er ei smul og god havn, sjøl om det kan forekomme sterke fallvinder fra Vågakallen. Fra fiskerioppsynet vet vi at det i 1861 rodde 1647 fiskere fra Hopen og Kalle, fordelt på 475 båter. Utover 1860-70 tallet hører vi om et jevnt belegg på rundt 1000 menn, 50 fartøy og 300 båter i Lofotsesongen. I 1890 rodde fortsatt 1427 fiskere fra de to værene. Kalle var i denne tiden regnet som det femte største fiskeværet i Lofoten.


Her ser vi havna full av kjøperfartøy (ca 60). Bildet er tatt fra Hopen på andre siden av fjorden om ettermiddagen og de første nordlandsbåtene er på vei inn fra dagens fangst. Tenk om det finnes et bilde da alle båtene er på plass?

«Nymotens» fartøy og dampskip klaget over det trange og grunne innløpet til havna. For statens regning ble innløpet gjort dypere i 1891-92 og er senere mudret flere ganger.

Etter dette gikk det jevnt og trutt tilbake med de to værene i likhet med de fleste fiskeværene i Øst Lofoten. Hovedgrunnen er nok at vi fikk en rekke år med vestlofotfiske, og vi opplever at begge eierne måtte gå fra gård og grunn i løpet av de første par tiår i vårt århundre. Gode østlofotår har vi sjølsagt hatt seinere, men gamle høyder har aldri verken Hopen eller Kalle nådd.

De gyldne årene fra siste halvdel av forrige århundre, da opp til 14-1500 mann holdt til rundt Hopspollen, kom aldri tilbake. I Lofotberetningene fra vårt århundre er belegget og fangstmengden vanskelig å lese; Hopen og Kalle oppgis sammen med Ørsnes og Ørsvåg. Tabellen over rorbuer og losjirom gir oss imidlertid en pekepinn om utviklinga: Året 1900 oppgis 75 rorbuer med plass til 908 fiskere på gårdens grunn. I 1940 var de tilsvarende tall 30 og 300. Motoren, større fiskefartøy og lugarer ombord forklarer bare til en viss grad denne utviklinga. Utviklingen av Kalle ble også preget av at nye eiere ikke bodde på stedet. Fiskemottak til salting og tørking forsatte inntil 1986, men nødvendig modernisering og nye investeringer uteble.

Etter Iversen (1916) var det grosserer-brødrene Christian og Julius Jakhelln som overtok Kalle. Kjøpesummen var 60.100,-. Sjøl hadde de aldri fast tilholdssted på Kalle, men drev stedet gjennom bestyrer. Det var så som så med vedlikeholdet av anlegget disse årene, og da Jakhelln trakk seg ut i 1939, ble Kalle ikke verdsatt til mer enn 35.000,-.

I 1940 overtok Nordahl Boe Anthonisen & Co fra Bergen og etablerte firmaet "Kalle AS". Stedet ble også her drevet gjennom bestyrer. De satt som eiere helt til 1975.

 

 


Kallebruket og Hopen ca 1960. Vi ser tørking av guano (torskehoder) i nærmeste fjære. I Hopen dampes det nok tran og nothjellen er enda i bruk.(Foto;MP)


I 1975 overtok Mathiesen fra Oslo stedet og rehabiliterte Hovedgården til reiselivsformål.

Fra 1985 til 1990 eide "Arctic Adventure" Kalle. Det var Knut Jørstad som videreførte den reiselivssatsing som var påbegynt av Mathiesen.

I 1990 overtok Per Lund og Randi Normann eiendommen Kalle for å utvikle den videre til et ferie- og fiskevær. Imidlertid har det meste av tiden gått til å rehabilitere stedet og finne tilbake litt av sjela til et unikt lite fiskevær.

I dag er Hovedgården igjen tatt i bruk som bolig. Det samme med Skipperstua. Kanskje blir det flere i fremtiden som kan tenke seg å bosette seg på Kalle?

De originale rorbuene er sikret og leies ut til rorbuferie. Mange hyggelige gjester skaper nytt liv i fiskeværet og en del fiskere er tilbake på bruket. Nytt hjellbruk er satt opp og tørrfisken henges som før.

Etter hvert håper vi at gamle tradisjoner og nye aktiviteter vil kunne gi nytt livsgrunnlag for det gamle fiskeværet Kalle. Her blir man ikke arbeidsløs. Bare pengelens.

Den som lever får se...